Tips voor het aanvragen van EU subsidies – door Hezelburcht subsidie advies

1) Houd het subsidielandschap goed in de gaten

Subsidieregelingen- en programma’s veranderen voortdurend. In verband met bijvoorbeeld de economische crisis en bezuinigingen in de overheidssector kunnen snel nieuwe regelingen ontwikkeld worden of huidige subsidiebudgetten stop gezet worden.

2) Het identificeren van subsidiemogelijkheden voor een project of activiteit

Om te onderzoeken of er voor uw project subsidiemogelijkheden zijn, is het verstandig dat u eerst de subsidiabele waarde van het project bepaalt. De subsidiabele waarde van uw project beoordeelt u op basis van:
• de impact van het project (regionaal, nationaal, Europees);
• in hoeverre het project aansluit bij beleidsthema’s van hogere overheden;
• in welke mate het project innovatieve waarde bevat (bijvoorbeeld in activiteiten, methoden en/of materialen).

3) Een goede afweging vooraf voorkomt negatief resultaat

Indien u voor uw project een interessante subsidieregeling heeft gesignaleerd, voert u idealiter een haalbaarheidsbepaling uit. In dit proces onderzoekt u of uw project en de gevonden regeling zowel inhoudelijk, financieel als procesmatig op elkaar aansluiten. Veel Europese programma’s stellen Guidelines beschikbaar: uitgebreide documenten waarin precies staat wat wel en niet mag/moet.

4) Financiering voorbereidingstraject

De voorbereiding van een Europese subsidieaanvraag brengt veel werk met zich mee: projectontwikkeling, het vinden en verbinden van partners, organiseren en bezoeken van
bijeenkomsten en vooral ook het opstellen en indienen van de aanvraag. Een goede voorbereiding kost al snel minimaal 200 uur. Deze inzet kan echter niet verrekend worden met de te verkrijgen
subsidie en is dus een aparte investering.

5) Treed in overleg met de subsidieverstrekker

Het is raadzaam eventuele subsidie- of fondsaanvragen op voorhand met de subsidieverstrekker te bespreken.Op deze manier raakt de subsidieverstrekker bekend met uw project. Daarnaast kan op deze manier de haalbaarheid van een aanvraag definitief worden bepaald en kan de subsidie- of fondsverstrekker ‘off the record’ informatie geven. Indien een subsidieregeling niet voldoende aansluit op het project, heeft de subsidieverstrekker wellicht alternatieven vanuit andere budgetten of vrije beleidsruimte.

6) Stel eigen cofinanciering beschikbaar

Subsidies worden over het algemeen alleen maar beschikbaar gesteld voor projecten waarin u als aanvrager
zelf ook investeert en een deel van de kosten draagt (cofinanciering, in tijd en/of in geld).

7) Projecten die daadwerkelijk doorgaan worden eerder beloond

Subsidieverstrekkers hebben belang bij projecten en investeringen die daadwerkelijk gerealiseerd worden.

8) Samenstellen van een consortium

Om in aanmerking te komen voor Europese subsidie is vaak een consortium van minimaal 3 partijen uit minimaal 2 tot 3 verschillende EU lidstaten vereist. Afhankelijk van het programma en type funding scheme kunnen er ook eisen gesteld worden aan type deelnemers (grootbedrijf, MKB, kennisinstelling etc.).
Houd rekening met de verantwoordingslast van verkregen subsidies Indien een subsidieverstrekker aan u subsidie verstrekt, gaat u een resultaatverplichting aan. U dient het project inhoudelijk, financieel en planmatig uit te voeren volgens de informatie die u heeft verstrekt ten tijde van uw subsidieaanvraag.

9) Wel of geen penvoerderschap?

Het penvoerderschap van een Europees samenwerkingsproject vergt de nodige inhoudelijke en
financiële kennis, ervaring en inzet.  Aanvullend hierop draagt de penvoerder de eindeverantwoordelijkheid voor het totale projectbudget.

Succesvolle gebruikers van Europese subsidies weten uit ervaring dat een goed Europees subsidievoorstel minimaal een jaar voorbereiding kost. De meeste “calls” worden echter vaak een half jaar tot 3 maanden voor de deadline pas gepubliceerd. Succesvolle gebruikers wachten dan ook niet tot publicatie van een call, maar zijn vaak al via diverse European Technology Platforms of andere bronnen op de hoogte van de thema’s/actielijnen die volgend jaar gepubliceerd gaan worden.

Masterclasses Energietransitie

Het Klimaatverbond organiseert samen met provincies en regio’s een reeks Masterclasses Energietransitie voor nieuwe wethouders. Het doel is de nieuwe wethouders alle tools aan te reiken voor een voortvarend klimaatbeleid.

Organisatie


Klimaatverbond
Oude Kraan 72
6811 LM Arnhem

Website
Andere projecten
Twitter
Contact